Slovo developera

V roku 2006 sme našou spoločnosťou Telink spol. s r.o. kúpili zdevastovaný areál bývalých Kožiarskych závodov, aby sme ho v budúcnosti skultivovali a vytvorili tak projekt rezidenčného bývania.

K tomu bolo potrebné postupné vypracovanie a schválenie zmeny územného plánu mesta a premeniť tak priemyselnú zónu na bytovú výstavbu. Okrem toho zabralo množstvo času vykonanie štúdie dopadu na životné prostredie (EIA) i projektov pre územné a stavebné konanie. V priebehu roka 2018 sme konečne získali všetky potrebné povolenia a mohli sme tak začať meniť tento unikátny projekt z predstáv do reality.

K tomu sme vytvorili dcérsku spoločnosť Bella Vista, ktorú s lokalitou spája preklad jej talianskeho mena – pekná vyhliadka. A tak sa zrodil rezidenčný projekt Victory Port. Spolu s architektmi sme vytvorili koncept slobodného bývania na pokojnom pozemku na brehu Váhu o rozlohe vyše 25 000 m2. Pod slobodou tu pritom myslíme pocity voľnosti, súkromia, pokoja, svetla, prírody, dostupnosti, ako i slobodu možností a príležitostí. Rozdelili sme byty do relatívne malých celkov: Desať bytových domov, každý po jedenásť bytov. Domy sme navzájom na pozemku rozmiestnili a otočili tak, aby sa vzájomne nerušili. Volili sme progresívne riešenie výstavby formou monolitických skeletov s vysokými hliníkovými oknami, moderným spôsobom vykurovania aj s možnosťou diaľkového ovládania jednotlivých miestností, kamerovým monitorovaním areálu, riadeným prístupom do areálu, využitím areálu na prechádzky i hry. Veríme, že Victory Port si nielen nájde svojich klientov, ale hlavne im poskytne moderný, kvalitný a spokojný domov.

Jozef Šišila

Slovo architekta

K zámeru výstavby nového areálu obytnej zóny – situovanej v priestore bývalého priemyselného podniku na ľavom brehu rieky Váh v Liptovskom Mikuláši – miestnej časti Palúdzka sme pristupovali s rešpektovaním výnimočnosti polohy lokality v kontakte s nedalekým mestským centrom, jej priameho kontaktu s jestvujúcou obytnou zónou, blízkosťou fenoménu vodného toku rieky Váh a jestvujúceho športového areálu. Predmetné územie je v zmysle územneho plánu mesta špecifikované ako jedinečná lokalita pre nárast potenciálu bývania v meste Lipt. Mikuláš. Navrhovaná výstavba obytného súboru výrazne revitalizuje územie bývalej  glejárskej fabriky.

Urbanistická koncepcia zóny je predurčená predovšetkým jeho tvarom, orientáciou pozemku a možnosťami dopravného napojenia na miestne komunikácie. Po prehodnotení viacerých variánt riešenia sme spoločne s investorom určili koncepciu výstavby obytného komplexu formou 10 bodových bytových domov umiestnených po oboch stranách hlavnej kompozičnej osi – navrhovanej dopravno-pešej severo-západnej komunikácie. Koncept zóny – orientácia jednotlivých objektov, je založený na dvoch základných princípoch :  jedinečných výhľadoch na krajinu (Západné tatry) a tiež  kolektívneho bývania v kontakte so zeleňou a riekou Váh.

Navrhovaný komplex 10 bytových domov bude doplnený  príslušnou základnou  technickou vybavenosťou, parkovacími a odstavnými plochami. Nezastavané plochy pozemku budú riešené  parkovými úpravami vrátane detských ihrísk, oddychových plôch, pešej promenády po nabreží rieky Váh  a sprievodnej zelene (verejný priestor a menšie multifunkčné ihrisko). Pri centrálnom vstupe do zóny  je územná rezerva pre dobudovanie menšieho objektu občianskej  vybavenosti  (bistro, jasle,..).  

Pavel Bobák a Martin Bobák

Slovo predajcu

Projekt Victory Port vnímam ako jedinečný a v mnohom odlišný od tých ostatných, s ktorými som sa stretla počas svojej doterajšej praxe. Jeho výnimočnosť je na jednej strane daná jeho diskrétnou privátnou rezidenčnou uzavretosťou, no na druhej strane – jeho otvorenosťou voči príjemnému prírodnému prostrediu, ohraničenému brehom Váhu.

Svojou harmonickou vyváženosťou tak budúcim obyvateľom poskytuje nielen dostupnosť služieb, bezpečnosť, maximum pokoja a súkromie, ale v rámci bezprostredného kontaktu s prírodou aj výnimočnú možnosť relaxu a športového využitia.

Projekt Victory Port ma taký silný potenciál, že som si istá, že roky profesionálnych skúsenosti pri predaji bytov a klientskom finančnom poradenstve pri výstavbe, dokážem zúročiť v prospech a k spokojnosti jeho budúcich majiteľov.

Mária Gajanová

Kontakt

Projekt realizuje spoločnosť:
Predaj:
Financovanie:

Vizualizácie majú ilustračný charakter, developer si vyhradzuje právo na zmenu / Copyright © 2019 Victory Port

Užívateľská príručka Victoryport | Privátna zóna